Over SDa

Jaarlijks brengt de SDa een rapport uit met een overzicht van de ontwikkelingen per diersector. We bekijken de verschillen tussen de anonieme gebruiksgegevens binnen de sectoren en vergelijken deze met de voorgaande jaren. Voor dierhouders is inzicht in het antibioticumgebruik op hun bedrijf in vergelijking met collega’s belangrijk.

Ook geven we advieswaarden af voor het antibioticumgebruik per sector. Het antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren is tussen 2009 en 2016 met bijna 70 procent gedaald. Sommige sectoren kunnen bijna niet lager, die zitten aan het einde van de rit. Door meer aandacht voor dierenwelzijn in de pluimveesector onder druk van consumentenbewegingen, gebruikt 50 tot 60 procent van de pluimveebedrijven helemaal geen antibiotica meer. Er zijn ook sectoren die nog een slag kunnen maken. De kalversector bijvoorbeeld krijgt dieren uit het binnen- en buitenland. Dit werkt de uitwisseling van infectieziekten in de hand en leidt dus tot een hoger antibioticumgebruik. Verandering bewerkstelligen is hier ingewikkelder.

Toen we begonnen waren onze advieswaarden vrij algemeen. We leveren nu meer maatwerk en gaan vaker in op wensen van de sectoren om ons benchmarkwaardensysteem te verfijnen. In sommige sectoren is het bijvoorbeeld belangrijk om het gewicht van een dier mee te nemen, zodat je het antibioticumgebruik preciezer kunt bekijken.”

Prof. dr. Dick Heederik, voorzitter van het SDa-expertpanel en hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse en milieuepidemiologie aan de Universiteit Utrecht

Missie

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) bevordert verantwoord gebruik van antibiotica door dierhouders en dierenartsen. Dat komt de gezondheid van mens en dier ten goede. We zijn opgericht vanuit het streven van de Nederlandse overheid en de diersectoren naar minder en verantwoorder antibioticumgebruik in de dierhouderij. De overheid wil namelijk de risico’s op ontwikkeling van antibioticumresistentie verkleinen.

Werkwijze

De SDa stelt benchmarkwaarden voor dierhouders en dierenartsen vast. Dit zijn streefwaarden voor het antibioticumgebruik per diersector of diercategorie en voor dierenartsen in het algemeen. De SDa stelt ook benchmarkwaarden vast voor antibiotica die kritisch zijn voor de humane geneeskunde.

Ook maakt de SDa het antibioticumgebruik in de dierhouderij inzichtelijk voor de diersectoren, de overheid, het publiek en de media. Elke dierenarts en dierhouder levert gegevens aan bij de kwaliteitssystemen van de diersectoren. Jaarlijks krijgt de SDa de geanonimiseerde gegevens over het antibioticumgebruik in de kalver-, rundvee-, varkens-, pluimvee- en konijnensector. We analyseren deze gegevens, controleren de kwaliteit ervan en publiceren de uitkomsten jaarlijks in onze openbare rapporten.

Organisatie

Historie

De oprichting van een onafhankelijke Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit was onderdeel van de plannen uit de nota van de Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij.

In deze nota, die in 2010 werd aangeboden aan landbouwminister Verburg, beschrijven de convenantpartners oplossingsrichtingen om het antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij te verminderen.

“De SDa richt zich op dierenhouder en dierenarts.”

“Het expertpanel stelt kwalitatieve en kwantitatieve normen vast… en beoordeelt het voorschrijfgedrag van individuele dierenartsen. Voor het kunnen aanspreken van dierenartsen wordt een nadere regeling ontwikkeld”.

Uit het basisdocument van de Autoriteit Diergeneesmiddelen in oprichting (2010)

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op