Algemeen

Publicaties

De SDa brengt rapporten, artikelen en berichten uit. Jaarlijks publiceren we het SDa-rapport over antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren, met daarin de trends en de benchmarkwaarden voor dierhouders en dierenartsen. Rapporten over andere onderwerpen of van andere organisaties kunt u vinden bij overige rapporten. Daarnaast werkt de SDa regelmatig mee aan wetenschappelijke publicaties.

Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de SDa, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (links op de pagina). Deze verschijnt twee of drie keer per jaar.

Verder publiceren we jaarlijks de doseringstabel ‘DG standaard’. Wanneer u de actuele updates automatisch wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten in een e-mail aan info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.

 

SDa Signaleringen

De SDa heeft de eerste twee jaar na haar oprichting in het voorjaar 2011 vier Signaleringen uitgebracht.
De eerste Signalering beschrijft de doelen, taken en organisatiestructuur van de SDa. De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij wordt in januari 2012 omgezet in een Raad van Advies voor het bestuur van de SDa. Daarnaast is een (technische) klankbordgroep ingesteld. De SDa constateert in deze eerste signalering de diersectoren in 2011 een goed begin hebben gemaakt met de reductie van antibioticumgebruik, met name door afnemend gebruik tetracyclines. 

In de tweede Signalering geeft de SDa een eerste beoordeling van de gebruikcijfers in de varkens, pluimvee en rundveehouderij. Daarbij definieert de SDa veelgebruikers (en veelvoorschrijvers). 
De SDa benadrukt het belang van uniformering van Europese initiatieven en geeft aan de ontwikkelingen in internationaal verband - waaronder werkgroep European Suveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) op de voet te volgen.

De derde Signalering bevat een overzichtstabel van de bedrijfstypes waar per diersoort een dierdagdosering voor wordt bepaald (pag.12) en beschrijft de verkenning van de benchmark voor dierenartsen. Daarnaast wordt de stand van zaken gegeven over de ontwikkelingen van verbetertrajecten die de verschillende sectoren samen met de private kwaliteitssytemen aan het opstarten. Dierhouders in het Signalerings- en Actiegebied worden per brief gemaand om samen met hun dierenarts het bedrijfsgezondheidsplan aan te passen en maatregelen te nemen om het antibioticumgebruik terug te dringen.

In de vierde - en laatste- SDa-Signalering wordt ruim aandacht besteed aan de werkwijze van de SDa, de formulering van benchmark, de monitoring van de gegevenskwaliteit en het toezicht op de verbetertrajecten die door verschillende sectoren ingesteld zijn om het veelgebruik van antibiotica terug te dringen. 

U kunt de vier SDa-Signalering eenvoudig downloaden. Vanaf 2014 houdt de SDa geinteresseerden op de hoogte middels een nieuwsbrief:de SDa-Signaal. Wilt u ook op de hoogte blijven van de voortgang in de aanpak van de reductie van het antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief (links van deze pagina). 

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op