Veelgestelde vragen Zorg Jonge Dieren

Zorg en uitval (sterfte) bij jonge dieren is een onderwerp dat regelmatig terugkeert in maatschappelijke discussies in de veehouderij. Het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid en daarmee het verminderen van uitval (sterfte), heeft de continue aandacht van de veehouder. Om de veehouder hierbij te helpen, hebben de melkgeiten-, melkvee- en varkenssector aan de SDa gevraagd een onafhankelijke monitorings- en benchmarksystematiek voor de zorg van jonge dieren te ontwikkelen. Het ministerie van LNV ondersteunt deze vraag en is bereid dit project te financieren.

Het projectplan kent een looptijd van 3 jaar met daarin diverse go en no go-momenten.

Op dit moment doen de diersectoren melkgeiten, melkvee en varkens mee.

Op het moment van schrijven zijn er geen andere sectoren direct betrokken. Bij specifieke vraagstukken kunnen dierenartsen/andere diersectoren wel benaderd worden.

Benchmarking is het maken van een vergelijking. Het is een instrument om van elkaar te leren door eerst de resultaten te vergelijken en op basis daarvan de eigen bedrijfsprocessen te verbeteren.

Er bestaat geen kengetal voor “zorg” of “gezond”. Over de vraag hoe de zorg in kaart gebracht kan worden, gaat het expertpanel zich buigen.

Het expertpanel zal voor elke diersoort uitgangspunten formuleren.

Het expertpanel heeft een klankbordgroep ‘Zorg Jonge Dieren’ ingesteld, bestaande uit inhoudelijk deskundigen (waaronder veehouders). Feedback wordt gevraagd over technische, inhoudelijke onderwerpen en over de uitvoerbaarheid van ideeën. De leden van de klankbordgroep zorgen ook voor de inhoudelijke verbinding met de drie sectoren (melkgeiten, melkvee en varken).

Het is nadrukkelijk de wens van alle betrokken partijen om de benchmarksystematiek te gebruiken als hulpmiddel voor de veehouder.

Zit ik hoger/lager dan mijn collega’s (inzicht)?
Wat kan ik van hen leren om de zorg en daarmee de gezondheid en het welzijn van mijn jonge dieren te verbeteren?

Op dit moment nog niets. Verandert dit, dan worden veehouders geïnformeerd via hun eigen ondernemersorganisatie zoals LTO Nederland, Platform Melkgeitenhouderij of de POV. Om verbinding te houden met de praktijk heeft het expertpanel “Zorg jonge Dieren” een klankbordgroep ingesteld (zie ook: Hoe wordt gekeken of ideeën ook uitvoerbaar zijn in de praktijk?).

Neem gerust contact op met het SDa-bureau. Bel ons op werkdagen op 088 - 03 07 222, mail naar info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl of gebruik het contactformulier.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op