Nieuws

SDa-brief "KPMG rapport “Onderzoek antibioticumregistratieketen van dierenarts tot sectorsystemen”

donderdag 3 maart 2016

Utrecht, 3 maart 2016

 

Geachte relatie,

Hierbij doen wij u toekomen het rapport: “Onderzoek antibioticumregistratieketen van dierenarts tot sectorsystemen, Rapportage van bevindingen” dat KPMG in opdracht van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft opgesteld. In het voorliggende onderzoek is landelijk onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van registratie en verwerking van antibiotica-aflevergegevens door de dierenarts en de registratie en verwerking van deze gegevens door de sectorale databanken. De SDa is verheugd dat de betrouwbaarheid van de gegevens toereikend is voor de SDa om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het antibioticagebruik in de verschillende gemonitorde diersectoren. De belangrijkste bevindingen lichten wij in deze brief verder toe.

Resultaten
Dit rapport is het vierde rapport in een reeks onderzoeken van KPMG naar de kwaliteit van de antibioticagebruiksgegevens waarover de SDa rapporteert. Uit het rapport blijkt dat 95,6% van de gegevens uit de praktijkmanagementsystemen bij dierenartsen aansluiten op de registratie bij de diersectorsystemen. Bij 4,4% van de gegevens is een afwijking op het gebied van het diergeneesmiddel of de hoeveelheid vastgesteld, welke wel noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het juiste antibioticagebruik. Een gedeelte van 95,6% gegevens die wel aansluiten, namelijk 10,9%, heeft een incorrect aflevermoment, maar deze informatie is niet noodzakelijk voor de juiste dierdagdoseringsberekening.

De uitkomsten van dit rapport laten zien dat de transparantie in het registratieproces bij dierenartspraktijken en de herleidbaarheid en de kwaliteit van de antibiotica-aflever-gegevens in de sectorale databanken is toegenomen ten opzichte van het onderzoek uit 2013. De grootste stappen zijn gezet in de rundvee-, kalver- en varkenssector. De betrouwbaarheid van de antibioticagebruiksgegevens welke SDa jaarlijks publiceert, is hierdoor duidelijk verbeterd.

Aanbevelingen rapport
Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog verdere verbetering mogelijk is wanneer de werkwijzen voor registratie bij dierenartsen verder worden gestandaardiseerd. Met name het vastleggen van richtlijnen voor correcties van registraties en bronnen voor diergeneesmiddel stamgegevens zullen de kwaliteit verder verhogen. Het opstellen van een gestandaardiseerde werkwijze specifiek per praktijkmanagementsysteem en aanlevering per sector zal het registratieproces door dierenartsen nog consistenter en transparanter maken.

Wanneer daarnaast de geprogrammeerde controlemaatregelen in de verschillende praktijkmanagementsystemen verder versterkt en optimaal benut kunnen worden, zal dit de betrouwbaarheid nog verder verhogen. Daarvoor is verbetering van de rapportage-mogelijkheden in de verschillende praktijkmanagementsystemen nodig. KPMG adviseert verder om de kwaliteitswaarborgen in de registratie periodiek te blijven toetsen en daarmee de verbeteringen in de processen te meten.

Reactie SDa op het KPMG rapport
De SDa is verheugd dat de betrouwbaarheid van de gegevens toereikend is om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het antibioticagebruik in de verschillende gemonitorde diersectoren. Het rapport toont aan dat er wederom vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. De SDa is blij dat in dit rapport wordt bevestigd dat het systeem van dubbele borging, welke door betrokken partijen in de dataregistratie is vastgesteld, zijn vruchten heeft afgeworpen. Deze dubbele borging is zeker gesteld via zowel het kwaliteitssysteem van de dierhouderij (bv. IKB) als het kwaliteitssysteem van de dierenartsen (Regeling Geborgde Dierenartsen), welke beide een onafhankelijk en gecertificeerd auditsysteem kennen.

De betrouwbaarheid is daarnaast ook verhoogd doordat de sectorale databanken het voor de dierhouder en dierenarts inzichtelijk maken wat de bijdrage van de voorschrijfgegevens van antibiotica aan de dierdagdoseringen van een bedrijf is. Deze hoge mate van transparantie heeft er in de rundvee-, kalver- en varkenssector toe geleid dat de herleidbaarheid van de gegevens de 100% benadert. De pluimveesector verkeert op dit moment in transitie naar een transparanter systeem. De SDa dringt er bij de pluimveesector op aan dit systeem zo snel mogelijk operationeel te maken.

De SDa zal zich inzetten om, samen met de organisaties waarop de aanbevelingen betrekking hebben, invulling te geven aan de verdere verbeteringen die in het rapport worden voorgesteld.


Met vriendelijke groeten,
SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen

 

Drs. F.J.M. Werner                                                      Dr. H.M.G. van Beers-Schreurs
Voorzitter                                                                     Directeur

 

Bijlage: KPMG rapport “Onderzoek antibioticumregistratieketen van dierenarts tot sectorsystemen, Rapportage van bevindingen”

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op