Nieuws

Persbericht: Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij stabiliseert

dinsdag 11 juni 2019

 

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) presenteert vandaag het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2018’. Het antibioticumgebruik in de rundvee-  en varkenssector laat ten opzichte van 2017 een zeer geringe daling zien. In de kalver- en kalkoensector is een grotere reductie gerealiseerd en het gebruik van antibiotica in de vleeskuikensector stijgt licht. Het gebruik van antibiotica in de konijnensector fluctueert. Het gebruik van antibiotica in 2018 is gemiddeld genomen licht gedaald, maar - de facto – bevindt het gebruik zich al enige jaren nagenoeg op hetzelfde niveau.

Ten opzichte van 2009 is de verkoop van antibiotica voor veterinair gebruik met 63,8% afgenomen. Het gebruik van derde keuze middelen, specifiek fluorochinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporines, is in de gemonitorde diersectoren in 2018 wederom zeer laag.

Het merendeel van de bedrijven is in staat gebleken het antibioticumgebruik over een langere periode binnen de streefwaarde te houden. Echter, het aantal bedrijven in het actiegebied met een relatief hoog antibioticumgebruik is niet substantieel afgenomen. Dit ondanks de inspanningen van alle betrokkenen. Het bestuur dringt er op aan het beleid, dat gezamenlijk wordt vastgesteld om het gebruik van antibiotica te reduceren, daar specifiek op te richten. Juist op deze bedrijven is de meeste winst te behalen en is het risico op het ontstaan van resistentie het grootst. Dit is te meer van belang daar, afgezet tegen de in 2019 ingevoerde nieuwe benchmarkwaarden waarover in 2020 gerapporteerd wordt, het feitelijk aantal bedrijven in het actiegebied groter zal worden.
In de zomer van 2019 zullen ook de nieuwe benchmarkwaarden en de nieuwe benchmarkwaardensystematiek van de dierenartsen bekend worden gemaakt.

Lees de begeleidende SDa-brief en het SDa-rapport online.

 


Noot voor de redactie:
De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) is een onafhankelijk instituut dat indicatoren vaststelt voor verantwoord antibioticumgebruik in de dierhouderij. Zij maakt het antibioticumgebruik van meer dan 40.000 kalver-, konijnen-, pluimvee-, rundvee- en varkensbedrijven inzichtelijk.

Meer weten over de Autoriteit Diergeneesmiddelen? Kijk op www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.
Voor vragen over het SDa-rapport kunt u contact opnemen met Hetty Schreurs (directeur SDa) 088 – 0307 222 of schreurs@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op