Nieuws

Persbericht: afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien

maandag 6 juni 2016

Geringe daling antibioticumgebruik in dierhouderij;
afgelopen vijf jaar laat beweging naar uniform verantwoord gebruik zien

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (de SDa) presenteert vandaag het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2015’. Ten opzichte van 2014 is een daling te zien in antibioticumgebruik in de rundveesector (2,2%), de varkenssector (5,0%) en de vleeskuikensector (7,4%). Het gebruik is gestegen in de kalversector (4,3%) en kalkoensector (16,9%). Het totale gebruik van antibiotica is in 2015 verder gedaald met 58,4% ten opzichte van 2009.                           

Het SDa constateert dat er nog bedrijven zijn, die geen verandering in gebruik laten zien. De bedrijven in het actiegebied (rood) en signaleringsgebied (oranje) zullen aangezet moeten worden tot extra inspanningen om het gebruik te verlagen. Meer nadruk op het reduceren van het gebruik op deze bedrijven is nodig omdat juist op deze bedrijven een verhoogd risico bestaat op resistentievorming en vervolgens verspreiding van resistente bacteriën.

Het is echter veelal onduidelijk welke factoren van invloed zijn op het hoge antibioticumgebruik op bedrijven in het oranje en rode gebied. Door onderzoek naar deze factoren moet meer inzicht verkregen worden in het vermijdbaar en onvermijdbaar antibioticumgebruik op deze bedrijven. Door de verbeterplannen van deze bedrijven vervolgens specifiek te richten op deze factoren, zal verdere reductie in gebruik kunnen worden gerealiseerd.

Sinds 2009 is het gebruik sterk verlaagd en de spreiding in het gebruik sterk verminderd. Een beweging naar meer verantwoord en meer uniform gebruik tekent zich af. Dit vraagt om aanpassing van de benchmarkwaardensystematiek. Daar waar uit de analyse blijkt dat er zich een laag, uniform verantwoord antibioticumgebruik in een sector aftekent, kan overgegaan worden tot één, mogelijk definitieve, benchmarkwaarde. Voor deze (deel)sectoren geldt dat het gebruik teruggebracht is naar een niveau dat inherent is aan het houden van dieren. Het expertpanel van de SDa constateert hiermee dat nulgebruik (geen gebruik) voor de Nederlandse dierhouderij niet het eindpunt zou moeten zijn. Daar waar het gebruik nog niet uniform is, zal onderzoek naar de factoren die het gebruik beïnvloeden nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek zullen mede als onderbouwing dienen voor de wijze waarop de benchmarkwaarden vanaf 2017, maar uiterlijk 2018, worden aangepast.

Generieke doelstellingen voor de Nederlandse dierhouderij als geheel respecteren niet de variatie in gebruik in de diverse diersectoren en de gerealiseerde afname van het gebruik binnen die sectoren. Het sectorspecifiek bijstellen van de benchmarkwaardensystematiek, moet, samen met het voorgestelde beleid en de inspanningen van alle betrokkenen, leiden tot een verantwoord gebruik van antibiotica met het oog op het beperken van resistentieontwikkeling.

De SDa-brief met link naar het volledige rapport vindt u hier.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op