Nieuws

Gebruik van antibiotica is verder afgenomen; verkoop gedaald

donderdag 16 juni 2022

Het gebruik in de vleeskuiken-, konijnen- en varkenssector is gedaald met respectievelijk 31,7%, 17,2% en 13,7% ten opzichte van 2020. Voor zowel de vleeskuiken- als de varkenssector is dit het laagst gerapporteerde antibioticumgebruik sinds de start van de monitoring. De melkveesector laat sinds 2014 een stabiel, laag gebruiksniveau zien. Het antibioticumgebruik in de vleeskalversector is nagenoeg gelijk aan 2020. Het antibioticumgebruik in de kleinere sectoren zoals kalkoenen en konijnen neemt in de loop van de tijd af, maar laat van jaar tot jaar sterke fluctuaties zien.
Voor het eerst wordt het gebruik op een groot deel van de Nederlandse melkgeitenbedrijven gerapporteerd. De eerste analyses laten een laag gebruik van antibiotica in dit deel van de geitensector zien.
De verkoop van antibiotica is ten opzichte van het referentiejaar 2009 verder gedaald naar 70,8%.

Nog steeds wordt er weinig gebruik gemaakt van antibiotica die als laatste redmiddel worden ingezet in de humane gezondheidszorg (fluorochinolonen en 3e en 4e generatie cefalosporinen). Het gebruik van polymyxines (o.a. colistine) is met 21,2% afgenomen.

Verdere vermindering van het antibioticumgebruik en verlaging van het risico op vorming van antibioticumresistentie zal vooral moeten komen van bedrijven met een structureel hoog gebruik. Er zijn nog bedrijven waar het gebruik boven de benchmark ligt en dierenartsen die structureel meer voorschrijven dan hun collegae. Met de introductie van de nieuwe benchmarksystematiek voor dierenartsen hebben de sectoren en de dierenartsen afgesproken gezamenlijk op te trekken in het aanpakken van deze problematiek en zijn er per sector plannen daarvoor gemaakt.

De resultaten van 2021 zijn positief en bieden perspectief voor een verdere afname van het gebruik van antibiotica waarbij de focus blijft liggen op de structureel hoog gebruikende bedrijven en hun dierenartsen.

Lees de begeleidende SDa-brief en -rapportage online.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op